bijstand afgewezen

Steunpunt uitkeringen Sociaal Verhaal

Uitkering-gestopt onderdeel van Sociaal Verhaal is uw steunpunt uitkeringen bij uw vragen over een bijstandsuitkering of een uitkering van het UWV of de SVB. Uitkering-gestopt Sociaal Verhaal verleent gratis hulp en advies aan mensen zonder inkomsten of met laag inkomen van een uitkeringsinstantie zoals de gemeente, het UWV en de SVB.  Steunpunt uitkeringen van Sociaal Verhaal is een onafhankelijke non-profit organisatie die geheel wordt gerund door – onbezoldigde – vrijwilligers. De hulp en adviezen van steunpunt uitkeringen zijn gratis. Onze vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen met kennis van de sociale wetgeving. Steunpunt uitkeringen is op werkdagen van  negen uur tot vijf uur bereikbaar op telefoonnummer 085-3010072. Buiten de werktijden kunt u ons bereiken via Whatsapp en via het contactformulier op onze website.

Steunpunt uitkeringen voor vragen over bijstand

U kunt bij steunpunt uitkeringen terecht voor al uw vragen over bijstand. Steunpunt uitkeringen van Sociaal Verhaal kan u informatie verschaffen over de volgende vragen over bijstand.

 • Aanvragen bijstandsuitkering bij de gemeente.
 • Recht op voorschot bij aanvraag bijstand.
 • Beslissingen van de gemeente over uw bijstandsuitkering.
 • Bijzondere bijstand voor sociale minima.
 • Aanvullende bijstandsregelingen zoals inkomenstoeslag en woonkostentoeslag.
 • Bijstandsnorm en kostendelersnorm (gezin/alleenstaand/alleenstaande ouder).
 • Samenwonen en kostgangersovereenkomst.
 • Bezwaar maken tegen besluit gemeente.
 • Klacht indienen over handelswijze gemeente.
 • Dwangsombepaling niet tijdig beslissen gemeente.
 • Bijstandsuitkering en (parttime) werken.
 • Participatieverplichting en vrijwilligerswerk.
 • Sanctiebeleid gemeente (boete, strafkorting, stopzetting uitkering).
 • Beroep instellen tegen beslissing op bezwaar gemeente.
 • Briefadres voor daklozenuitkering Sociale Dienst gemeente.
 • Voorlopige voorziening rechtbank bij geen inkomen.

Steunpunt uitkeringen voor vragen over werkloosheid

Steunpunt uitkeringen kan uw vragen beantwoorden over werkloosheid en aanverwante arbeidsgerelateerde onderwerpen, zoals;

 • Vaststellen recht op WW.
 • Periode en hoogte WW-uitkering bij werkloosheid.
 • Verwijtbaar werkloos volgens het UWV en de gemeente.
 • Sanctiebeleid UWV (strafkorting, boete, terugvordering WW).
 • Bezwaar maken tegen ontslag door uw werkgever.
 • Ontslag tijdens ziekte / ontslag op staande voet.
 • Kantongerechtsprocedure bij niet betalen loon of onredelijk ontslag.
 • Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd.
 • Oproepovereenkomst en nulurencontract.
 • Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW/IOAW/IOAZ).

uitkering gestopt?

Uitkering-gestopt onderdeel van Sociaal Verhaal is uw steunpunt uitkeringen bij uw vragen over een bijstandsuitkering of een uitkering van het UWV of de SVB.

Steunpunt uitkeringen voor vragen over ziekte en arbeidsongeschiktheid

Steunpunt uitkeringen kan u informatie verschaffen bij vragen over ziekte en arbeidsongeschiktheid. In het kader van de Participatiewet, het UWV en het arbeidsrecht, op onder meer de volgende gebieden.

  • Wijze van ziekmelding bij uw werkgever, het UWV of de gemeente.
  • Voorbereiding gesprek bedrijfsarts of UWV verzekeringsarts bij ziekte.
  • Verslaglegging door bedrijfsarts en werkgever tijdens ziekte.
  • Re-integratieverplichtingen werkgever en werknemer.
  • Second opinion ziektebeoordeling door (UWV) verzekeringsarts.
  • Procedure keuring verzekeringsarts in kader van de Ziektewet.
  • Rapportage verzekeringsarts en arbeidsdeskundige UWV.
  • Herkeuringen door het UWV voor de WIA, WGA en Wajong.
  • Bezwaar maken tegen beslissing arbeidsgeschiktheid van verzekeringsarts UWV.
  • Bezwaar maken tegen beslissing UWV over de WIA, Wajong, WGA of ZW uitkering.
  • Beroep tegen beslissing op bezwaar van het UWV.
  • Rechtsbijstand van een advocaat bij een hoorzitting van het UWV.
  • Onderzoek medisch expertisebureau als contra-expertiserapport tegen het UWV.
  • Hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep tegen uitspraak bestuursrechter.
  • Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door de gemeente.

Het is van belang dat wanneer u een brief van de gemeente, het UWV of een andere uitkeringsinstantie ontvangt, u gelijk de juiste actie onderneemt. Steunpunt uitkeringen van Sociaal Verhaal kan de door u ontvangen brieven beoordelen en u vertellen wat de gevolgen ervan zijn en welke stappen u moet ondernemen. Ook als u met onverwacht ontslag of ziekte wordt geconfronteerd, dan kunnen wij u vertellen wat u kunt verwachten van uw werkgever of van de gemeente en het UWV en wat u moet doen om uw recht op inkomen veilig te stellen. Aarzel daarom niet om met ons steunpunt uitkeringen contact op te nemen als u in een lastige situatie terecht komt en u niet weet van u moet doen.