Samenwonen bijstandsuitkering

Mag u samenwonen met een uitkering van de gemeente ? Wanneer u een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangt, dan bent u verplicht om de gemeente alle informatie te verstrekken die de gemeente van belang acht om uw recht op bijstand vast te stellen. Samenwoning valt ook onder de informatieplicht om uw recht op bijstand te bepalen. Als u met iemand samenwoont heeft u recht op een lagere uitkering en soms géén recht op een uitkering van de gemeente. Voor de gemeente is het van belang om te weten of u samenwonende bent volgens de Participatiewet.

Gezamenlijke huishouding volgens de Participatiewet

De gemeente hanteert de wettelijke term gezamenlijke huishouding in plaats van samenwonenden. De soort relatie die u heeft met degene waarmee u samen woont, is in beginsel niet van belang voor het begrip gezamenlijke huishouding. Ook als u geen fysieke relatie heeft met uw huisgenoot, dan kan er volgens de Participatiewet nog steeds sprake zijn van een gezamenlijke huishouding. Als u voor het gemak samenwoont met een vriend of vriendin, terwijl u geen relatie met elkaar heeft en u alles zelfstandig doet, dan kan dit toch worden aangemerkt als samenwonend.

Volgens de Participatiewet woont u samen als u samen een hoofdverblijf heeft in dezelfde woning en u voor elkaar zorgt of u beiden bijdraagt in de kosten van de huishouding. Van een hoofdverblijf is sprake als u allebei het grootste deel van de tijd samen in dezelfde woning bent. Dit kan dus ook wanneer beiden een eigen woning heeft. Bijvoorbeeld als u net een relatie krijgt met iemand die ook een eigen woning heeft en jullie nog niet willen samenwonen, maar jullie zijn welk vaak bij elkaar in één van de woningen van jullie beiden verblijven. Een zogenaamd LAT-relatie (Living Apart Together).

Geen uitkering bij LAT-relatie

Volgens de gemeente voert u bij een LAT-relatie toch een gezamenlijke huishouding. Het feit dat u alle twee een eigen woning heeft of huurt, is niet voldoende om niet als samenwonend door de gemeente aangemerkt te worden. Wanneer u het grootste deel van de tijd bij elkaar bent, dan behandelt de gemeente u als gehuwden. U heeft dan geen recht op een zelfstandige alleenstaande bijstandsuitkering. De gemeente zal zelf controleren of zij vindt dat er sprake is van een gezamenlijke huishouding. Wanneer u samen kinderen heeft, maar u heeft wel ieder een eigen woning, dan is de gemeente dat extra alert op. U kunt dit voor zijn door bijvoorbeeld een schriftelijke afspraak te maken met uw ex-partner, waaruit blijkt dat u minder dan de helft van de tijd bij elkaar bent. Deze schriftelijke afspraak geeft u aan de gemeente, zodat de gemeente niet op voorhand al uw uitkering kan weigeren of kan stopzetten vanwege samenwonen. De gemeente zal wel controleren of u ook feitelijk volgens uw schriftelijke afspraak met elkaar omgaat. Ziet de gemeente dat dit niet zo is, dan kan de gemeente besluiten om uw uitkering stop te zetten en de betaling uitkering terugvorderen.

bijstand afgewezen

Is uw uitkering gestopt en moet u terug betalen? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal

Voor elkaar zorgen geen bijstandsuitkering

Wanneer u voor elkaar zorgt, of allebei bijdraagt in de kosten van de huishouding, dan is er volgens de Participatiewet sprake van een gezamenlijke huishouding. Dit blijkt de gemeente wanneer u een gezamenlijke bankrekening heeft, elkaar als begunstigden bij verzekeringspolissen heeft opgegeven of andere financiële verwevenheid. U betaalt bijvoorbeeld vanaf uw eigen bankrekening rekeningen van de ander. Als voor elkaar boodschappen doet of verzorgt bij ziekte, of kookt voor de ander, dan zal de gemeente ook uitgaan van een gezamenlijke huishouding.

Uitkering met Kostgangersovereenkomst of huurovereenkomst

Wanneer u wilt voorkomen dat uw samenwoonrelatie wordt aangemerkt als een gezamenlijke huishouding op basis waarvan uw uitkering wordt afgewezen of gestopt, dan is het zinvol om een schriftelijke huurovereenkomst of een kostgangersovereenkomst met elkaar af te sluiten. In deze overeenkomst spreken jullie af dat de één bij de andere (de hoofdhuurder of de huiseigenaar) een kamer huurt of als kostganger inwonend is. De prijs die in de overeenkomst staat, moet wel marktconform zijn en mag niet te laag zijn. Alleen dan is er sprake van een commerciële relatie en wordt uw verhouding niet aangemerkt als samenwonend. Uit uw bankafschriften moet blijken dat er elke maand volgens de commerciële huur- of kostgangersovereenkomst wordt betaald. Als u als bijstandsgerechtigde een kamer verhuurt, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van uw uitkering. De gemeente zal dan een deel van de huuropbrengst van uw kamer in mindering brengen op uw uitkering. U heeft immers inkomsten uit kamerverhuur. Vraagt u vooraf bij de gemeente wat de gevolgen zijn voor de korting op uw uitkering bij kamerverhuur.

Uitkering samenwonen met ex-partner

Uw relatie is uitgegaan of u bent gescheiden, maar vanwege financiële redenen woont u nog wel samen. Als u dan duurzaam gescheiden leeft, heeft u wel recht op een zelfstandige alleenstaande uitkering. U moet dan wel allebei uw eigen leven leiden alsof u niet gehuwd bent en geen relatie meer heeft. Het einde van uw relatie moet ook definitief zijn en u wilt nooit meer een relatie met elkaar. U mag uiteraard niet met elkaar op vakantie gaan en ook niet alleen voor de kinderen. Wanneer u zich hier niet strikt aan houdt, dan zal de gemeente uw aanvraag uitkering weigeren of uw uitkering stopzetten vanwege samenwonen. De kans is dan groot dat u een reeds ontvangen uitkering of voorschot uitkering moet betalen aan de gemeente. Neemt u bij twijfel direct contact op met Sociaal Verhaal. Wij geven u gratis juridisch advies en schakelen zonodig een gratis advocaat voor u in bij stopzetting of weigering uitkering vanwege samenwonen. Pro deo advocaat.