ziektewet afgewezen stopgezet

Regels Ziektewet UWV

Zit u in de ziektewet en wilt u de regels van het UWV weten? Bel dan naar Sociaal Verhaal voor de regels van het UWV over de ziektewet.

Als u ziek bent, krijgt u misschien een Ziektewetuitkering. Het UWV zal er dan alles aan doet om zo snel mogelijk passend werk voor u te vinden en te werken aan uw herstel. Er zijn regels waaraan u zich moet houden van het UWV. Anders kan uw recht op ziektewetuitkering beëindigd worden.

Regels Ziektewetuitkering UWV:

 Werk aan uw herstel

Doe er alles aan om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. Ga, als dat nodig is, langs bij uw (huis)arts en volg zijn adviezen op. Raadt hij u bijvoorbeeld aan een tijdje niet te sporten? Doe dat dan ook niet. Zorg ervoor dat u dingen doet die goed zijn voor uw genezing.

Zorg ervoor dat u thuis bent

Blijf elke dag tot 18:00 uur thuis totdat een medewerker van het UWV u heeft gebeld. Dit doet hij binnen een paar dagen nadat u ziek bent geworden. Soms komt de medewerker van het UWV bij u thuis langs om te vragen hoe het met u gaat. Ook vraagt hij wanneer u denkt dat u weer in staat bent om te werken. Soms krijgt u een uitnodiging om naar het spreekuur te komen. U mag op deze dagen wel uw arts of uw fysiotherapeut bezoeken. Of naar een sollicitatiegesprek gaan. Geef zo’n afspraak altijd aan het UWV door.

Soms vraagt het UWV u om twee weken thuis te zijn, omdat een medewerker van het UWV bij u langskomt. Blijf dan ’s morgens tot 10;00 uur en ’s middags van 12:00 tot 14:30 uur thuis. Bent u niet thuis omdat u een afspraak heeft met uw arts of fysiotherapeut of omdat u naar een sollicitatiegesprek moet? Geef dat dan altijd aan het UWV door.

Kunt u thuis niet zelf de voordeur opendoen? Zorg er dan voor dat er iemand bij u is, die dat wel kan. Doet uw deurbel het niet? Laat dan duidelijk aan het UWV weten hoe u wel bereikbaar bent. Bijvoorbeeld met een briefje op de deur.

Verandert uw woon- of verblijfsadres in Nederland? Bijvoorbeeld omdat u met vakantie gaat? Geef dit dan meteen aan het UWV door. Is dit een woon- of verblijfsadres in het buitenland? Geef dit dan uiterlijk twee weken van tevoren aan het UWV door. Let op: Soms kan het slecht zijn voor uw gezondheid om naar het buitenland te gaan. Bijvoorbeeld als u rugklachten heeft en erg lang moet reizen. Ook kan het re-integratie nadelig beïnvloeden. Vraag dan eerst het UWV om toestemming.

Bel UWV bij ziekte in het buitenland

Wordt u in het buitenland ziek? Geef dit dan binnen twee dagen aan het UWV door. U hoort dan van het UWV wat u moet doen. Het UWV kan u doorverwijzen naar een arts. Als het UWV daarom vraagt, moet u de medische verklaringen van deze arts aan het UWV geven. Ook kan het UWV u doorverwijzen naar de sociale verzekeringsinstelling van het land waar u verblijft. U bent verplicht de aanwijzingen van deze instelling op te volgen. Krijgt u een oproep van deze instelling of een arts en kunt u niet langskomen? Geef dit dan aan de instelling en aan het UWV door.

uitkering gestopt?

Zit u in de ziektewet en wilt u de regels van het UWV weten? Bel dan naar Sociaal Verhaal voor de regels van het UWV over de ziektewet.

Houd uw legitimatiebewijs bij de hand

Komt u naar het spreekuur van het UWV of komt een van de medewerkers van het UWV bij u langs? Zorg er dan voor dat u een geldig legitimatiebewijs kunt laten zien. Dat kan een paspoort of een identiteitskaart zijn. Een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs. De medewerkers van het UWV zullen zich altijd legitimeren als ze bij u langskomen. Gebeurt dit niet, dan kunt u vragen naar hun legitimatie.

Als u weer kunt werken

Als u weer kunt werken, moet u dit doen. U heeft daarvoor geen toestemming van het UWV nodig. Wel moet uw werkgever binnen 48 uur aan het UWV doorgeven dat u beter bent.

Als u weer beter bent maar geen werk (meer) heeft, of u bent vrijwillig verzekerd, moet u dat zelf binnen 48 uur aan het UWV doorgeven. U doet dit met de Betermelder via Mijn UWV op uwv.nl. Heeft u geen internet? Geef dit dan telefonisch aan het UWV door.

Bent u uitzendkracht? Dan kan uw arbeidscontract beëindigd zijn toen u ziek werd. Weet u dit niet zeker? Vraag uw uitzendbedrijf dan of dat in uw geval zo is. Is uw contract inderdaad beëindigd? Geef dan binnen 48 uur aan het UWV door dat u weer kunt werken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie, kijk dan op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon Werknemers via 0900-9294 (kijk voor de kosten van dit telefoonnummer op uwv.nl/bellen). Als u belt, houd dan uw burger-servicenummer bij de hand. Het UWV kan u dan beter van dienst zijn.

Accepteer passend werk

Soms kunt u niet uw eigen werk doen, maar wel ander werk. Dan kan het UWV u vragen werk te doen dat u met uw ziekte wél aankunt. Wat voor werk dat is, hangt af van uw gezondheid en van hoelang u ziek bent. De arbeidsdeskundige van het UWV bepaalt in overleg met u wat passend werk is. U moet dit werk altijd accepteren, ook als dat onder uw niveau ligt. Doet u dat niet, dan kan het UWV uw uitkering verlagen of stopzetten. Elk half jaar bekijkt de arbeidsdeskundige van het UWV opnieuw wat u kunt doen.

Spreekt de verzekeringsarts van het UWV met u af dat u vanaf een bepaalde dag weer gedeeltelijk of helemaal gaat werken? Dan krijgt u daarover een brief. Herstelt u minder goed dan verwacht? En kunt u daardoor toch nog niet werken? Geef dit dan meteen aan het UWV door. U hoort dan van het UWV wat u moet doen.

Ontvangt u ziekengeld nadat u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan moet u solliciteren naar werk dat u met uw ziekte wél aankunt en dat aansluit bij het niveau van het werk dat u deed op het moment dat u ziek werd. Wat voor werk dat is, hangt af van uw gezondheid. U moet dit passende werk altijd accepteren, ook als u dit krijgt aangeboden. Doet u dat niet, dan kan het UWV uw uitkering verlagen of stopzetten.

Geef wijzigingen door

Als uw situatie verandert, kan dat gevolgen hebben voor uw recht op Ziektewetuitkering. Geef de volgende wijzigingen meteen aan het UWV door:

– Uw gezondheid verandert.

– U gaat volledig of gedeeltelijk werken.

– U wordt opgenomen in of ontslagen uit het ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis.

– Uw adres wijzigt (ook als u tijdelijk een ander verpleegadres heeft).

– U gaat een andere uitkering ontvangen of de hoogte van uw andere uitkering verandert.

– U wordt gedetineerd of uw detentie eindigt.

Houd u aan de afspraken

Het UWV verwacht dat u zich houdt aan de afspraken die het UWV met u maakt. Geeft het UWV bijvoorbeeld aan, dat het UWV u op een bepaalde tijd gaat bellen? Dan moet u bereikbaar zijn voor het UWV op het telefoonnummer dat u aan het UWV heeft gegeven. En vraagt het UWV u om het UWV op een bepaalde tijd te bellen? Dan verwacht het UWV ook dat u dit doet.

Nodigt het UWV u uit voor een gesprek of onderzoek? Dan bent u verplicht om te komen. Kunt u echt niet komen? Geef dit dan uiterlijk 24 uur vóór de afspraak aan het UWV door. Het UWV zal dan met u bespreken waarom u niet kunt komen. Als u een goede reden heeft, maakt het UWV een nieuwe afspraak met u. Ging het om de eerste uitnodiging om naar het spreekuur van het UWV te komen? Dan verwacht het UWV dat u thuisblijft tot u de volgende uitnodiging van het UWV ontvangt.

Wat als u zich niet aan de regels houdt?

Als u zich niet aan de regels van het UWV houdt, kan dat gevolgen hebben voor uw eventueel recht op Ziektewetuitkering. Natuurlijk mag u altijd aan het UWV uitleggen waarom u zich niet aan de regels hield. Had u geen goede reden? dan kan het UWV uw uitkering verlagen of stopzetten. Bedragen die u te veel heeft gekregen van het UWV, moet u dan terugbetalen aan het UWV. Soms krijgt u eerst een brief met een waarschuwing van het UWV. U krijgt dan niet meteen minder uitkering van het UWV, maar dat gebeurt wél als u zich daarna nog een keer niet aan dezelfde regel houdt.

Ook kunt u een boete krijgen van het UWV. Bijvoorbeeld als u wijzigingen die invloed hebben op de hoogte van uw uitkering te laat aan het UWV doorgeeft. Bij fraude met uw Ziektewetuitkering doet het UWV aangifte bij het Openbaar Ministerie.

Bezwaar ziektewetuitkering UWV

Wilt u bezwaar maken tegen een brief van het UWV over uw ziektewetuitkering. Neem dan contact met Sociaal Verhaal op. Wij helpen onze doelgroep gratis met bezwaar tegen het UWV over stopzetting of verlaging ziektewetuitkering. Let u wel op de wettelijke bezwaartermijn bij uw ziektewetuitkering. Deze kan twee weken of zes weken bedragen. Wanneer u een brief van het UWV over uw ziektewetuitkering ontvangt, mail deze UWV brief dan gelijk aan ons voor gratis advies.