uitkering terugbetalen

Loonsanctie werknemer

Bent u als werknemer arbeidsongeschikt, dan kan uw werkgever een loonsanctie van het UWV krijgen. De hoogte van loonsanctie kan voor de werkgever flink oplopen. De werknemer ondervindt in beginsel geen hinder van de loonsanctie door het UWV aan de werkgever. Als een werknemer arbeidsongeschikt is, dat is de werkgever verplicht om gedurende de eerste twee jaar het loon door te betalen. In de arbeidsovereenkomst of in de cao staat wat de hoogte van het loon is dat de werkgever gedurende ziekte aan de werknemer moet doorbetalen. Is hierover niets geregeld in de arbeidsovereenkomst of in de cao, dan geldt er voor de werkgever een wettelijke doorbetalingsplicht van 70% van het loon gedurende de ziekte van de werknemer.

Loonsanctie UWV beleidsregels

Het UWV heeft voor de loonsanctie beleidsregels opgesteld waaraan de werkgever zich moet  houden tijdens de twee ziektejaren van de werknemer. De eerste twee jaar van ziekte van de werknemer geldt als wachttijd voor de werkgever. Voldoet de werkgever niet aan de beleidsregels van het UWV, dan kan er een loonsanctie worden opgelegd. De wachttijd kan dan door het UWV worden verlengd met maximaal twaalf maanden. De werkgever krijgt de loonsanctie opgelegd om het loon bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer langer door te betalen. Om deze loonsanctie te voorkomen moet de werkgever zich houden aan de beleidsregels van het UWV bij ziekte van een werknemer. Op grond van haar beleidsregels komt het UWV tot oplegging van de loonsanctie.

Verplichtingen werkgever loonsanctie

De werkgever heeft de volgende verplichtingen om een loonsanctie bij ziekte werknemer te voorkomen.

  • De werkgever is verplicht om een re-integratiedossier op te stellen en bij te houden als een werknemer zich ziek meldt.
  • Als een werknemer langer dan zes weken ziek zal zijn, dient de werkgever een bedrijfsarts in te schakelen.
  • De werkgever moet met de werknemer een plan van aanpak voor re-integratie opstellen.
  • Een case manager moet dit re-integratieproces begeleiden.
  • Het re-integratieproces moet op een aantal momenten worden geëvalueerd, in elk geval één maal vóór het einde van het eerste ziektejaar.
  • Wanneer de werknemer langer dan twee jaar ziek blijft, dan moet de werkgever samen met de werknemen een re-integratieverslag opstellen om een WIA-uitkering voor de werknemer aan te kunnen vragen.

Verzuimt de werkgever om aan één van deze verplichtingen te voldoen, dan zal het UWV de werkgever een loonsanctie opleggen. De loonsanctie bedraag maximaal 52 weken, behalve in de situatie dat de werkgever de aanvraag WIA-uitkering voor de werknemer te laat indient bij het UWV. Dan wordt de loonsanctie verlengd tot 104 weken. Er moet dan alsnog zo snel mogelijk om een WIA beoordeling na de loonsanctie aan het UWV worden gevraagd. De werknemer heeft daar ook belang bij, want als de maximale periode voor de loonsanctie is verstreken en het UWV heeft de WIA-aanvraag voor de zieke werknemer nog niet kunnen beoordelen, dan heeft de werknemer geen recht meer op doorbetaling loon of op een WIA-uitkering. Als werknemer moet u er scherp op blijven dat als het UWV de werkgever een loonsanctie heeft opgelegd, de werkgever alsnog aan zijn re-integratieverplichtingen voldoet. De loonsanctie van het UWV wordt dan verkort.

Verplichtingen werknemer loonsanctie

Ook als werknemer heeft u verplichtingen om een loonsanctie te voorkomen. Op grond van de arbeidsovereenkomst heeft u de plicht om mee te werken aan re-integratiemogelijkheden en om verzuimcontroles door de Arbodienst mogelijk te maken. Doet u dit niet, dan kan de werkgever u financiële sancties opleggen. Dit vloeit rechtstreeks voort uit de wet (artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek). De werkgever mag in bepaalde gevallen als loonsanctie naar de werknemer de loonbetaling opschorten (loonopschorting) zolang de werknemer in gebreke blijft om verzuimcontroles mogelijk te maken of niet wil meewerken aan zijn re-integratieverplichtingen. Een zwaardere loonsanctie voor de werknemer is stopzetting van het loon (loonstopzetting). Dit is definitief en de werknemer krijgt, anders dan bij loonopschorting, niet achteraf zijn loon uitbetaald over de periode waarin de werknemer niet aan zijn verplichtingen voldeed. Neemt u als werknemer in elk geval direct met Sociaal Verhaal contact op als uw werkgever u bij ziekte een loonsanctie oplegt in de vorm van loonopschorting, loonstopzetting of zelfs ontslag. Het kan immers best zo zijn dat u goede reden heeft om niet mee te werken aan uw re-integratie of verzuimcontroles door de Arbodienst niet mogelijk zijn. Wij bekijken of de loonsanctie voor de werknemer redelijk is en helpen u om de sanctiemaatregelen van uw werkgever bij ziekte aan te vechten.

uitkering gestopt?

Neemt u als werknemer in elk geval direct met Sociaal Verhaal contact op als uw werkgever u bij ziekte een loonsanctie oplegt in de vorm van loonopschorting, loonstopzetting of zelfs ontslag.