ziektewet afgewezen stopgezet

Herkeuring UWV: wat nu? Voorbereiding!

Bent u uitgenodigd voor een herkeuring door het UWV en wilt u weten wat nu? Zo treft u een goede voorbereiding op een UWV herkeuring voor de WIA of de WGA.

Wanneer u bijna twee jaren arbeidsongeschikt bent, dan dient u een verlengde arbeidsongeschiktheidsuitkering bij het UWV aan te vragen. Uw voormalig werkgever heeft na twee jaar arbeidsongeschiktheid door ziekte, volgens de Wet Poortwachter, geen loondoorbetalingsverplichting meer. Uw recht op een ziektewetuitkering eindigt alsdan eveneens. Bij voortdurende ziekte moet er vervolgens een WIA-beoordeling door het UWV plaats te vinden. Via de WIA, de ‘Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen’, is verzekering tegen loonverlies bij arbeidsongeschiktheid geregeld. U krijgt dan te maken

met een keuring door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van het

UWV. De uitkering wordt – bij gebleken voldoende arbeidsongeschiktheid – verstrekt volgens de WIA, en soms volgens de WGA. Het is voor u ondoorzichtig op basis van welke regels en criteria uw arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld, terwijl er voor u veel op het spel staat: Uw inkomen.

Tips en informatie herkeuring UWV

Onderstaand leest u tips en informatie over de voorbereiding op een herkeuring door het UWV. Aan de hand van deze gegevens kunt u zich optimaal voorbereiden op een WIA-keuring. In de eerste plaats uitleg over hoe de UWV-procedure bij een arbeidsongeschiktheidskeuring verloopt.

Hoe gaat de (her)keuring in zijn werk?

De keuring gebeurt door het UWV en bestaat meestal uit twee delen:

  1. Onderzoek door een verzekeringsarts.
  2. Onderzoek door een arbeidsdeskundige.

1. De verzekeringsarts onderzoekt uw gezondheid, uw medische klachten en wat u – op basis van uw gesteldheid – op werkgebied nog zal kunnen doen.

Bij de vaststelling en weergave van uw beperkingen hanteert de verzekeringsarts de functionele mogelijkhedenlijst van het UWV. In deze lijst staat een gespecificeerde opsomming van de mogelijkheden die u heeft om in een werkdag van acht uur te functioneren.

De lijst is ingedeeld in zes hoofdstukken:

  1. Het sociaal functioneren.
  2. Het persoonlijk functioneren.
  3. De werkplek (aanpassing aan fysieke omgevingseisen).
  4. Dynamisch handelen (bewegen).
  5. Statische houdingen (zitten en staan).
  6. Werktijden.

Elk hoofdstuk is onderverdeeld in een aantal aandachtspunten. De UWV verzekeringsarts moet in de herkeuring al deze aandachtspunten beoordelen. De belangrijkste bevindingen van de arts worden in een afsluitende rapportage vastgelegd. Aan de hand van uw functionele mogelijkhedenlijst wordt de uitkomst van uw arbeidsongeschiktheidsbeoordeling bepaald.

Wanneer de verzekeringsarts van mening is dat u, ondanks door hem geconstateerde beperkingen, mogelijkheden voor betaald werk heeft, dan volgt er een afspraak met een arbeidsdeskundige van het UWV. De arbeidsdeskundige zal op basis van de rapportage van de verzekeringsarts beoordelen welke functies u in de praktijk zal kunnen vervullen, welk inkomen u daarmee zal kunnen verwerven en hoe groot het verschil zal zijn met uw vroegere salaris of WW-uitkering. Op basis hiervan stelt de arbeidsdeskundige uw arbeidsongeschiktheidspercentage vast. Aan de hand van uw arbeidsongeschiktheidspercentage bepaalt het UWV of u een uitkering krijgt en zo ja, hoe hoog die zal zijn.

Een aantal tips ter voorbereiding op de onderzoeken door het UWV:

TIP 1 Goede informatie vooraf

– Stel u goed op de hoogte van het de functionele mogelijkhedenlijst van het UWV. Deze lijst kunt u vinden op www.sociaalverhaal.com onder ‘kenniswijzer’.

– Indien u professionele voorbereiding op een herkeuring door het UWV wenst, dan kunt u daarvoor een onafhankelijk medisch adviesbureau inschakelen. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Wilt u hier meer informatie over, dan kunt u ons bellen.

TIP 2 Neem iemand mee

Ga niet alleen naar de gesprekken met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Neem een familielid, of iemand anders die op de hoogte is van uw medische situatie, mee naar het gesprek. Dit mag ook een advocaat of een medewerker van een medisch expertisebureau zijn. Bespreek samen, voorafgaand aan het gesprek de belangrijkste punten en maak duidelijke afspraken met de persoon die met u meegaat.

TIP 3 Bereid u zorgvuldig voor

– Houd er rekening mee dat de verzekeringsarts niet onafhankelijk is, maar werkzaam is voor het UWV. Het UWV dient als uitvoeringsorganisatie de wet uit te voeren en haar doelstelling is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. De UWV verzekeringsarts is er niet om u te helpen, maar om te onderzoeken of u weer (deels) arbeidsgeschikt bent en aan het werk kan gaan.

– Een verzekeringsarts heeft niet van alle aandoeningen evenveel verstand.

Daarom is het belangrijk dat u gedetailleerd verteld welke medische klachten u heeft en tot welke beperkingen dit leidt in uw dagelijks leven. Zet dit voor uzelf op papier, zodat u niets vergeet in het gesprek met de UWV-arts.

– Neem medische gegevens (zoals bijvoorbeeld medicijnen en een overzicht van uw afspraken met specialisten) mee naar het gesprek met de UWV-arts en vraag vooraf aan uw behandeld artsen of de UWV verzekeringsarts met hen contact mag opnemen over uw ziekte en de behandeling daarvan.

– Verzamel alle gegevens over de medische behandelingen en ziekenopnames die u heeft gehad. Maak hiervan zo mogelijk een chronologisch overzicht voor de UWV arts.

– Onderzoek voor u zelf wat u wel kan en wat u niet (meer) kan vanwege uw ziekte of beperking. Als u langdurig ziek bent, dan leert u leven met sommige klachten en beperkingen. U went eraan en u staat er minder bij stil. Breng voor uzelf in kaart niet alleen uw mogelijkheden en beperkingen bij uw dagelijkse bezigheden, maar ook in geval u een hele dag arbeid moet verrichten (bijvoorbeeld aaneengesloten achter een beeldscherm, of in een winkel staan).

– Doe u niet gezonder voor dan u bent, maar neem ook geen slachtofferrol aan. Klaag niet teveel, maar leg aan de hand van voorbeelden uit wat uw klachten en beperkingen zijn.

– Antwoord duidelijk als u wordt gevraagd of u iets wel of niet kunt. Vertel waarom u iets niet kunt en hoeveel inspanning het kost om bepaalde werkzaamheden uit te voeren en wat u ervoor moet doen of laten om sommige dingen te verrichten. De verzekeringsarts is vooral geïnteresseerd in wat u nog wel kunt doen. Bijvoorbeeld dat u zelf huishoudelijk werk verricht of boodschappen doet.

TIP 4 Dagverhaal

– Maak zelf vooraf een dagverhaal voor de verzekeringsarts. Het dagverhaal is een verslag waarin u opschrijft wat u elke dag, vanaf het opstaan tot het naar bed gaan, doet. De UWV arts zal in belangrijke mate aan de hand van uw dagverhaal bepalen of u kunt werken. Het uitgangspunt is dat u ook op een dag dat u zich minder goed voelt, nog kunt werken. Het is daarom raadzaak dat u voor een dagverhaal niet uw beste dag uitkiest, maar juist een dag waarop het minder goed gaat, beschrijft.

– In het dagverhaal beschrijft u zo duidelijk, gedetailleerd en eerlijk mogelijk, hoe uw dag er gemiddeld uit ziet. Vertel hoe lang u iets achter elkaar kunt doen en hoeveel tijd u vervolgens nodig heeft om bij te komen na sommige verrichtingen. Benoem elk moment dat u rust of slaapt gedurende de dag.

– Indien u hulp krijgt van familieleden, vrienden of buren, geef dit aan in uw dagverhaal. Bijvoorbeeld het doen van zware boodschappen. Vermeld dat u alleen de kleine dagelijkse dingen op een rustig moment uitvoert en u daar twee keer zo lang over doet als iemand anders.

– Als u dagelijks medicijnen inneemt, beschrijf wat voor bijwerkingen dit heeft en wat dit voor gevolgen heeft op uw functioneren. Als u ‘s-morgens medicijnen moet innemen, dan kan het langer duren voordat u kunt ontbijten en klaar bent om te gaan werken.

– Ook als u last ondervindt van de bijwerkingen van uw medicijnen is dit belangrijk om te vermelden. Zoals duizeligheid, maagpijn of een afwijkende stoelgang.

TIP 5 Vraag naar de medische rapportage

Vraag aan het eind van de keuring aan de verzekeringsarts of u de medische rapportage en uw functionele mogelijkhedenlijst (FML) thuis gestuurd kunt krijgen. Dit in elk geval voor uw later gesprek met de arbeidsdeskundige, zodat u zich op uw onderhoud met de UWV arbeidsdeskundige kunt voorbereiden. De arbeidsdeskundige zal immers op basis van de rapportage van de verzekeringsarts vaststellen welke functies u kunt uitvoeren. Als er onjuistheden in het rapport van de verzekeringsarts staan, schrijf dit dan op en neem uw correcties mee naar het gesprek met de arbeidsdeskundige van het UWV.

TIP 6 Gesprek met een arbeidsdeskundige

– De arbeidsdeskundige zal op basis van uw gezondheid, beperkingen, opleiding en ervaring een aantal functies selecteren waarvoor u in aanmerking komt. Bent u het niet eens met de door de arbeidsdeskundige geselecteerde functies, geef dit duidelijk aan en onderbouw dit met argumenten en voorbeelden.

TIP 7 Beslissing UWV over uw WIA-uitkering

– Wordt u door het UWV op basis van de onderzoeken van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt verklaard, neem dan met Sociaal Verhaal contact op om te bespreken of het oordeel van het UWV juist is. U heeft maar beperkte tijd om bezwaar te maken tegen de beslissing van het UWV over uw mate van arbeidsongeschiktheid. Als u te laat bent, dan wordt uw uitkering onherroepelijk gekort of stopgezet door het UWV. Bel ons direct als u – ondanks uw goede voorbereiding op de herkeuring door het UWV – toch arbeidsgeschikt wordt verklaard.