bijstand afgewezen

Bijstandsuitkering bijverdienen kind

Ontvangt u een bijstandsuitkering en wilt uw kind bijverdienen? Als u kind jonger is dan achttien jaar dat mag hij of zij onbeperkt bijverdienen zonder dat uw bijstandsuitkering in gevaar komt. In de Participatiewet worden de inkomsten van minderjarige kinderen niet gekort op de bijstandsuitkering van de ouders. De kostendelersnorm is niet van toepassing op minderjarige kinderen. Vermogen en ‘inkomsten niet uit arbeid’ (bijvoorbeeld rente-inkomsten) van kinderen kunnen door de gemeente wel worden meegenomen voor de vaststelling van de middelen van de ouders. Voor aanvragen bijzondere bijstand kan het bijverdienen door een kind wel van belang zijn. Bijvoorbeeld als de aanvraag bijzondere bijstand betrekking heeft op spullen of kosten voor het kind. Gemeenten mogen hier zelf beleidsregels voor opstellen.

Bijverdienen meerderjarige kinderen

Heeft u bijstand en wonen er meerderjarige kinderen bij u in, die zelf bijverdienen? Dan geldt als uitgangspunt dat de inkomsten van alle gezinsleden meetellen of u in aanmerking komt voor bijstand. Een gezin heeft alleen recht op gezinsbijstand. De gezinsleden kunnen niet ieder afzonderlijk een bijstandsuitkering aanvragen. De gezinsuitkering moet gezamenlijk bij de gemeente worden aangevraagd. Uw meerderjarige kinderen en de inwonende partners van uw minderjarige kinderen maken deel uit van het gezin voor de vaststelling van het recht op bijstand. De inkomsten van alle meerderjarige gezinsleden wegen mee om de hoogte van de bijstandsuitkering te bepalen. Dit wordt door de gemeente bepaald met de huishoudinkomenstoets. De inkomsten van alle gezinsleden tellen dan mee om het recht op bijstand vast te stellen.

Er zijn een paar uitzonderingsituaties waarbij meerderjarige kinderen niet meetellen als gezinslid voor de bijstand.

      • De tweede uitzondering betreft meerderjarige kinderen die onderwijs volgen dat door de overheid wordt gefinancierd middels studiefinanciering, BBL-onderwijs of de WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Het meerderjarig kind mag dan de eigen inkomsten behouden en dit wordt niet gekort op de bijstandsuitkering van het gezin.
      • De derde uitzondering is de situatie dat een meerderjarig kind, jonger dan 21 jaar, een Wajong-uitkering van het UWV ontvangt. Zodra het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, is de kostendelersnorm van toepassing en wordt de bijstandsuitkering voor het gezin gekort door de gemeente.
      • Als het gezinslid zorgbehoevend is voor minstens tien uur per week en er geen PGB of zorg in natura wordt ontvangen. Een ander gezinslid moet de zorg verlenen aan het zorgbehoevende gezinslid en de zorgbehoevende heeft dan recht op een eigen bijstandsuitkering.

Andere inkomsten die niet meetellen voor de bijstand.

            • Kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag.
            • Eigen woningbijdrage voor mensen met een eigen woning.
            • Jonggehandicaptenkorting van de belastingdienst bij een Wajong-uitkering van een gezinslid.
            • Onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk (tot aan bepaald maximum, het meerdere daarboven wordt wel verrekend met de bijstandsuitkering).
            • Vergoeding voor deelname aan dagactiviteiten (maximumbedrag van toepassing).
            • Rente over vermogen en spaargeld.
            • De jaarlijkse tegemoetkoming arbeidsongeschikten van het UWV, ingeval van een arbeidsongeschiktheidsuitkering van minimaal 35%.
            • Geld van de armoedevoorziening van de gemeente, bijvoorbeeld scholierenvergoeding.
            • Sommige schadevergoedingen bij geleden schade.
            • Deelinkomsten die onder de vrijlatingsregeling bijstand vallen.

Heeft u hier vragen over of heeft u een brief van de gemeente ontvangen die mogelijk gevolgen heeft voor uw recht op bijstand of voor de hoogte van uw bijstandsuitkering? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij helpen u hiermee kosteloos.

uitkering gestopt?

Heeft u hier vragen over of heeft u een brief van de gemeente ontvangen die mogelijk gevolgen heeft voor uw recht op bijstand of voor de hoogte van uw bijstandsuitkering? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij helpen u hiermee kosteloos.