Bijstandsuitkering bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken omdat uw bijstandsuitkering is stopgezet of is afgewezen? Neem contact op met Sociaal Verhaal voor gratis hulp bij bezwaar over uw bijstandsuitkering. Wij helpen u met een bezwaarschrift tegen een bijstandsbesluit van de gemeente. Met een bijstandsbesluit zet de gemeente uw bijstand stop of wordt uw aanvraag voor een uitkering afgewezen. Dit heeft gevolgen voor uw bijstandsuitkering. Hierdoor is het van belang om bezwaar te maken tegen het bijstandsbesluit van de gemeente. U kunt zelf bezwaar maken en u heeft daar geen advocaat voor nodig. Als u niet weet hoe u een bezwaarschrift schrijft, of u wilt toch gebruik maken van een pro deo advocaat, bel ons.

Uw bijstandsuitkering kan om verschillende redenen worden stopgezet of uw aanvraag bijstand kan worden afgewezen. Als u daardoor geen inkomen heeft en niet in uw levensonderhoud kunt voorzien, dan moet u binnen zes weken bezwaar maken tegen het bijstandsbesluit van de gemeente om uw recht op een bijstandsuitkering zeker te stellen. De meest voorkomende bijstandsbesluiten waartegen u bezwaar kunt maken, zijn;

 • Stopzetting bijstandsuitkering.
 • Intrekking bijstandsuitkering.
 • Afwijzing aanvraag bijstandsuitkering.
 • Terugvordering onterecht ontvangen bijstandsuitkering.
 • Verlaging bijstandsuitkering.
 • Strafkorting bijstandsuitkering.
 • Opleggen boete bijstandsuitkering.
 • Maatregel schending verplichtingen bijstand.
 • Gezamenlijke huishouding / wederzijdse zorg.
 • Schending inlichtingenplicht.
 • Schending arbeidsverplichtingen, zoals de sollicitatieplicht.
 • Huisbezoek door de gemeente.
 • Woonsituatie of samenwonen onduidelijk.
 • Kostendelersnorm voor bijstandsuitkering.
 • Inkomen of bijverdienen naast bijstandsuitkering.
 • Inhouding of verrekening door de gemeente op uw bijstand.

In deze gevallen kunt u van Sociaal Verhaal een gratis bezwaarschrift voor bezwaar bijstandsuitkering krijgen of hulp van een pro deo advocaat.

De eerste stap die u moet nemen wanneer uw bijstandsuitkering wordt stopgezet of uw aanvraag voor bijstand is afgewezen, is het doen van een nieuwe aanvraag voor een bijstandsuitkering. Laat u niet afschepen bij uw nieuwe uitkeringsaanvraag en zorg dat u een ontvangstbevestiging van de gemeente krijgt dat uw nieuwe aanvraag ook daadwerkelijk door de gemeente is ontvangen en in behandeling wordt genomen. Wanneer u niet beschikt over schriftelijk bewijs dat u een nieuwe aanvraag voor bijstand heeft ingediend, zal de gemeente eenvoudigweg uw aanvraag ontkennen. U staat dan met lege handen zonder recht op een bijstandsuitkering.

Gratis bezwaarschrift uitkering

Onderneem daarom gelijk actie en vraag om een gratis bezwaarschrift uitkering als u een probleem heeft met de Sociale Dienst. U kunt ook hulp krijgen van een pro deo advocaat voor ondersteuning bij uw bezwaarschrift, beroepschrift of verzoekschrift voor een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter. Dit is meestal zinvol als uw uitkering afgewezen of teruggevorderd is. Of als u een boete of maatregel door de gemeente opgelegd heeft gekregen. Afwijzing van een bijstandsuitkering op basis van uw woonsituatie of het terugvorderen van bijstand omdat u verdacht wordt van het hebben van inkomen naast uw uitkering, zijn veel voorkomende problemen met de gemeente. U moet deze besluiten aanvechten binnen zes weken na dagtekening. In het geval dat u een boete of maatregel wordt opgelegd, omdat er sprake is van een misdraging of andere schending van de Participatiewet, heeft u het recht om eerst uw zienswijze kenbaar te maken op het voornemen van de gemeente om u een boete of maatregel op te leggen. Geef in uw zienswijze duidelijk en goed onderbouwd aan waarom de boete of maatregel onterecht of te hoog is. Wij adviseren u om altijd uw zienswijze aan de gemeente kenbaar te maken. De kans bestaat dat de gemeente de boete of maatregel verlaagt of er alsnog vanaf ziet, indien uw zienswijze hout snijdt. U ontvangt vervolgens een nieuw boetebesluit van de gemeente waarin het voornemen tot oplegging van een maatregel of boete door de gemeente wordt gevolgd of wordt aangepast. En leg de gemeente u uiteindelijk alsnog een boete of maatregel op waarmee u het niet eens bent, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Dit kan met ons voorbeeld bezwaarschrift uitkering, of met hulp van een gratis pro deo advocaat. Neem contact met ons op zodra u het schriftelijk besluit van de gemeente tot het opleggen van een boete of maatregel heeft ontvangen. De bezwaartermijn is zes weken na de datum van verzending van het boetebesluit.

Wilt u bezwaar maken omdat uw bijstandsuitkering is stopgezet of is afgewezen? Neem contact op met Sociaal Verhaal voor gratis hulp bij bezwaar over uw bijstandsuitkering.

Gratis rechtshulp bij einde bijstandsuitkering

U kunt altijd gebruik maken van gratis rechtshulp als uw bijstandsuitkering een einde vindt. Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente of de sociale dienst, dan heeft u wettelijk het recht om tegen het besluit in bezwaar te komen. U moet de bezwaarprocedure wel op tijd starten, omdat uw bezwaarschrift binnen zes weken na verzending van het besluit door het College van Burgemeester en Wethouders (College van B&W) van de gemeente moet zijn ontvangen. Wanneer uw bezwaar over uw bijstandsuitkering niet tijdig is ingediend, dan wordt u niet-ontvankelijk verklaard in uw bezwaarschrift.  Dit behoudens bijzondere omstandigheden, zoals – objectiveerbare – overmacht. Bent u te laat met uw bezwaar, dan komt het bijstandsbesluit van de gemeente in rechte vast te staan. U kunt daar niet meer tegenop komen.

Wanneer uw uitkering is beëindigd of uw aanvraag is afgewezen, moet u in eerste aanleg bij de gemeente zelf bezwaar maken over uw bijstandsuitkering. Wanneer de gemeente bij haar initieel besluit blijft, dan kunt u daartegen beroep instellen bij de bevoegde rechtbank. Het is belangrijk om uw bezwaar goed voor te bereiden. Voor een leek kan de bezwaarprocedure gecompliceerd overkomen, omdat het de bezwaarmaker niet duidelijk is welke gevolgen het besluit in eerste aanleg reeds kan hebben. Bijvoorbeeld als u bezwaar maakt tegen een besluit met daarin een betalingsverplichting, moet u het bedrag wel binnen de genoemde termijn betalen. Het indienen van bezwaar, betekent niet dat u automatisch uitstel van betaling krijgt. U dient naast uw bezwaarschrift eveneens een verzoek tot uitstel van betaling gedurende de bezwaarprocedure bij de gemeente in te dienen. Soms ontvangt u meerdere besluiten waartegen afzonderlijk bezwaar moet worden gemaakt. En sommige brieven van de gemeente zijn weer niet aan te merken als besluiten in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt tegen feitelijke mededelingen in brieven van de gemeente geen bezwaar maken. Dit kan alleen als u als belanghebbende rechtstreeks in uw belang wordt getroffen door een brief met een besluit van de gemeente. Het moet u dus vanaf de ontvangst van de brief duidelijk zijn wat de door het College van B&W beoogde gevolgen zijn. Merkt u de brief van de gemeente niet als beschikking aan en bent u toch belanghebbende, dan mag u geen fouten maken en tijdig de juiste maatregelen nemen. Doet u dit niet, dan heeft dit grote gevolgen voor het verder verloop van de bezwaar- of beroepsprocedure. Fouten die u bij aanvang van de bezwaarprocedure maakt, zijn volgens de regels van de Algemene wet bestuursrecht, achteraf meestal niet meer te herstellen. U moet adequaat en tijdig bezwaar maken over uw bijstandsuitkering. De Participatiewet geeft u maar beperkt de mogelijkheid tot herzieningen van terugvorderingsbesluiten of andere beschikkingen van de gemeente. De gemeente komt zelden met een herzieningsbesluit indien u bij de aanvang van uw bezwaarprocedure fouten heeft gemaakt. Wanneer de afwijzing door de gemeente is gegrond op gebreken in de aanvraag van uw uitkering, dan komt men in de bezwaarprocedure niet aan de inhoudelijke redenen van uw aanvraag toe. Iedere bezwaarprocedure is uniek en de feiten dienen apart en zorgvuldig te worden bekeken. Dit om er zeker van te zijn dat uw bezwaren over de bijstandsuitkering op de juiste manier kenbaar worden gemaakt. Een ervaren bijstandsadvocaat kan u behoeden voor de juridische valkuilen. Vraag ons om meer informatie over kosteloze rechtsbijstand bij bezwaar.

Spoedprocedure bezwaarschrift

Als u door de gemeente ontvankelijk wordt verklaard in uw bezwaarschrift, dan kunt u een spoedprocedure overwegen. Bijvoorbeeld wanneer u geen geld voor eten heeft, of uit uw woning dreigt te worden gezet. De bezwaarprocedure kan immers lang duren. Nadat u schriftelijk bezwaar heeft gemaakt over uw bijstandsuitkering, krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting bij de gemeente. Tijdens deze hoorzitting kunt u uw bezwaren mondeling toelichten. De hoorzitting wordt gehouden voor een onafhankelijke bezwaaradviescommissie. Dit betekent dat de leden van de bezwaaradviescommissie geen deel uitmaken van de ambtenaren bij de gemeente die inhoudelijk over uw bezwaarschrift beslissen. De beslisambtenaren van de gemeente zijn wel aanwezig bij de hoorzitting. De bezwaaradviescommissie is verplicht om u de gelegenheid te geven om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. U bent immers belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Als leek weet u niet wat de gevolgen zullen zijn van uw mondelinge toelichting op het bezwaarschrift. Uw mondelinge toelichting dient er samen met uw ingediend bezwaarschrift toe te leiden dat de gemeente het initiële besluit zal heroverwegen. Een gespecialiseerde bijstandsadvocaat zal in de mondeling behandeling ter hoorzitting op professionele wijze uw bezwaar voor de adviescommissie kunnen toelichten. Maak hiervan gebruik, u heeft recht op een pro deo advocaat.

Het College van B&W zal na de hoorzitting het schriftelijk advies van de bezwaaradviescommissie afwachten en vervolgens een beslissing op bezwaar over uw bijstandsuitkering nemen. U ontvangt bij de beslissing van de gemeente een afschrift van het advies van de bezwaaradviescommissie. Het College van B&W zal in de bezwaarprocedure alle feiten en omstandigheden afwegen, uw persoonlijke omstandigheden daarbij inbegrepen. Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar van de gemeente, dan kunt u daartegen binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank, sector bestuursrecht. Dit staat altijd vermeld op de schriftelijke beslissing op bezwaar van de gemeente.

De procedure om bezwaar te maken over uw bijstandsuitkering kan lang duren. Gemiddeld langer dan drie maanden. Al die tijd zit u zonder inkomen en kunt u niet in uw levensonderhoud voorzien. De rekeningen stapelen zich op en de financiële problemen door het uitblijven van uw bijstandsuitkering kunnen leiden tot huisuitzetting, waterafsluiting of het verwijderen van de energiemeters uit de woning. Loopt u het risico op deze maatregelen gedurende uw bezwaarprocedure, dan kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, een spoedprocedure bij de rechtbank opstarten. Dit geschiedt door het indienen van een verzoekschrift bij de bestuursrechter. U kunt dit zelf doen of via een pro deo advocaat. In deze spoedprocedure geeft u aan dat de uitkomst van uw bezwaar- of beroepsprocedure niet kan worden afgewacht vanwege de financiële nood. Deze noodsituatie dient u in de spoedprocedure aannemelijk te maken bij de rechter. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door brieven van deurwaarders of veroordelende uitspraken van rechters te overleggen. In het algemeen is het niet verstandig om zelf een spoedprocedure aan te vragen. U kunt dit gratis uitbesteden aan een bijstandsadvocaat. Formeel moet er een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Alhoewel dit vormvrij is,  is er inhoudelijk wel een aantal vereisten waaraan uw verzoekschrift moet voldoen. Wanneer u verzuimt om uw verzoek in de spoedprocedure inhoudelijk goed te onderbouwen, dan zal de rechtbank de voorlopige voorziening afwijzen en staat u met lege handen. U dient dan de gehele bezwaarprocedure tegen de gemeente af te wachten, voordat u weer recht heeft op een bijstandsuitkering. Neem daarom met Sociaal Verhaal contact op als u gedurende uw bezwaar of beroep een spoedprocedure tegen de gemeente aanhangig wil maken. Wij helpen u kosteloos.

Voorschot op bijstandsuitkering

Tot slot heeft u gedurende uw bezwaarprocedure het recht om een voorschot op uw bijstandsuitkering bij de gemeente aan te vragen. De meeste gemeenten voeren een ontmoedigingsbeleid op dit punt. Dit betekent dat wanneer u de gemeente vraagt om een voorschot aan bijstand, de gemeente dit zal afwijzen. Meestal gebeurt dit mondeling door de betreffende bijstandsmedewerker. Vraag altijd om een schriftelijk bewijs dat u een aanvraag heeft ingediend voor een voorschot op uw bijstandsuitkering. En heeft de gemeente u telefonisch gezegd uw aanvraag voor een voorschot af te wijzen, vraag dan om een schriftelijke bevestiging van de afwijzing van uw aanvraag voor een voorschot aan de gemeente. Deze afwijzing kunt u gebruiken om in een spoedprocedure aannemelijk te maken dat de nood hoog is en de rechter u alvast gedurende de bezwaarprocedure een financieel voorschot moet toekennen. Neem in elk geval met ons contact op als u een schriftelijke afwijzing van uw aanvraag voorschot bijstand van de gemeente heeft ontvangen. Wij adviseren u welke stappen u vervolgens kunt ondernemen om uw recht op een bijstandsuitkering alsnog zeker te stellen.

Beroep tegen de gemeente

U kunt bij de rechtbank beroep instellen tegen de gemeente, zodra u een beslissing op bezwaar heeft ontvangen. U krijgt een beslissing op bezwaar indien de gemeente uw bezwaarschrift tegen het bijstandsbesluit van de gemeente ongegrond heeft verklaard. U heeft vervolgens zes weken de tijd om beroep in te stellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in het arrondissement waar u woonachtig bent. Op de beslissing op bezwaar staat vermeld welke rechtbank dit is en aan welk postadres u uw beroepschrift moet richten. U heeft geen advocaat nodig om beroep in te stellen tegen de gemeente. De Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op uw beroep. U stelt u beroep in tegen het besluit van het College van B&W van de gemeente. In uw beroepschrift vermeld u de redenen waarom u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar van de gemeente. Stuur altijd met uw beroepschrift een afschrift van het besluit mee waartegen u beroep instelt. Wanneer u te laat beroep instelt, dan zal de rechtbank uw beroepschrift niet in behandeling nemen en u niet-ontvankelijk verklaren in uw beroep. Verzuimt u de gronden / redenen van uw beroep in uw beroepschrift te vermelden, dan zal de gemeente uw beroep eveneens niet-ontvankelijk verklaren of ongegrond verklaren. In het algemeen krijgt u wel een hersteltermijn van de rechtbank om alsnog de gronden van uw beroep in te dienen. Voor het voeren van een beroepsprocedure tegen de gemeente is kennis van de Algemene wet bestuursrecht en de Participatiewet noodzakelijk. Voorts is het noodzakelijk dat u bekend bent met de procedurele gang van zaken bij de mondelinge behandeling door de rechtbank. Ter behandeling van uw beroep ter terechtzitting moet u uw bezwaarschrift toelichten en reageren op het verweerschrift van de gemeente. Tevens zal de rechter u inhoudelijk vragen stellen over de eerder gevoerde bezwaarprocedure tegen de gemeente en de feiten die daarbij zijn meegewogen. Indien er sprake is van meerdere besluiten van de gemeente waartegen beroep is ingesteld, dan kan dit de beroepsprocedure gecompliceerd maken. De rechtbank zal de beroepen tegen de besluiten in de meeste gevallen voegen en gezamenlijk ter zitting behandelen. Het is dan zaak om de verschillende beroepschriften en besluiten uit elkaar te houden. Elk besluit heeft eigen rechtsgevolgen en voor de belanghebbende zelf is het moeilijk om de gevolgen van de afzonderlijke besluiten te overzien. Ten aanzien van elk besluit dient u in het beroep de overwegingen van het College van Burgemeester en Wethouders gemotiveerd te weerleggen. Blijft u daarmee in uw beroepschrift of ter terechtzitting in gebreke, dan is de kans groot dat de rechtbank uw beroep ongegrond zal verklaren. Neem daarom contact op met Sociaal Verhaal voor hulp bij het instellen van beroep tegen een beslissing op bezwaar over uw bijstandsuitkering. Wij helpen u kosteloos met het maken van een beroepschrift tegen de gemeente. Indien dit noodzakelijk is, dan schakelen wij een gratis pro deo advocaat voor u in om u bij te staan in de procedure tegen de gemeente. De advocaat zal het beroepschrift voor u opstellen en met u meegaan naar de terechtzitting. Uw eigen gronden van het beroep zullen in het beroepschrift door de advocaat worden aangevuld met de laatste jurisprudentie en ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheidswetgeving. De rechtspraak over de Participatiewet is voortdurend in beweging. Ten tijde van uw beroep tegen de gemeente kunnen er recente rechterlijke uitspraken zijn, die voor de behandeling van uw beroep van belang zijn. Een ervaren bijstandsadvocaat is van deze belangrijke ontwikkelingen op de hoogte en dit zal u helpen om uw beroep tegen de gemeente in uw voordeel te beslechten.

Hoger beroep tegen de gemeente

Wanneer de rechtbank uw beroep tegen de beslissing op bezwaar van de gemeente ongegrond heeft verklaard, dan kunt u tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht (CRvB). De CRvB is de hoogste rechterlijke instantie op het gebied van bijstandszaken. De Centrale Raad van Beroep beoordeelt of de bestuursrechter bij de behandeling van uw beroep alle formele regels in acht heeft genomen en of de in uw beroepschrift gestelde rechtsvragen juist zijn beantwoord. U heeft een termijn van zes weken na de dagtekening van de uitspraak van de rechtbank om daartegen hoger beroep in te stellen bij de CRvB. U mag dit zelf doen en u heeft geen advocaat nodig voor het instellen van hoger beroep bij de Centrale Raad. Omdat procederen bij de Centrale Raad van Beroep specialistisch juridisch werk is, verdient het aanbeveling om een gespecialiseerde bijstandsadvocaat in te schakelen voor uw hoger beroepsprocedure. Desgewenst kunnen wij u een ervaren pro deo advocaat aanbevelen. Wanneer u nieuwe feiten heeft die van belang zijn voor uw procedure in hoger beroep tegen de gemeente, bespreek dan met uw advocaat in hoeverre het mogelijk is om deze nieuwe feiten en omstandigheden aan de Centrale Raad van Beroep voor te leggen. Dit is namelijk niet in alle gevallen mogelijk. De CRvB bepaalt de omvang van het geschil in hoger beroep en in het algemeen wordt dit beperkt tot hetgeen reeds door u in de bezwaarprocedure en uw beroep bij de rechtbank tegen de gemeente is aangevoerd. Eén en ander kan wel aanleiding geven voor de CRvB om een nieuwe rechtsvraag te destilleren uit uw hoger beroepschrift bij de Centrale Raad van Beroep. Als u hierover meer wilt weten, neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Onze hulp is gratis voor de doelgroep.