bijstand afgewezen

Bijstand vrijstelling sollicitatieplicht

Zit u in de bijstand en wilt u vrijstelling van de sollicitatieplicht, neem dan contact op met Sociaal Verhaal voor hulp. Wil de gemeente u geen vrijstelling van de sollicitatieplicht geven, dan kijken wij met u of de beslissing van de gemeente redelijk is en of u toch recht heeft op vrijstelling van de sollicitatieplicht in de bijstand. In beginsel legt de Participatiewet aan elke bijstandsgerechtigde een sollicitatieplicht in de bijstand op. Bij wijze van uitzondering is echter een vrijstelling hierop te verkrijgen. Bijvoorbeeld om medische redenen of omdat u minderjarige kinderen heeft. U kunt zelf bij de gemeente een verzoek indienen voor vrijstelling van uw sollicitatieplicht voor de bijstand. De gemeente is verplicht een schriftelijke beslissing op uw vrijstellingsverzoek te nemen. En als de gemeente uw verzoek tot vrijstelling sollicitatieplicht afwijst, dan kunt u bezwaar en beroep instellen tegen de afwijzing van de vrijstelling sollicitatieplicht in de bijstand. Wij helpen u hiermee gratis, als u dat wilt. De sollicitatieplicht in de bijstand is een afgeleide verplichting van uw arbeidsverplichting in de Participatiewet. U moet solliciteren omdat u zo snel mogelijk weer aan het werk moet van de gemeente.

Arbeidsverplichting in de bijstand

Indien u een bijstandsuitkering ontvangt, moet u aan bepaalde arbeidsverplichtingen voldoen.

 • Aangeboden werk moet u aanvaarden en zien te behouden.
 • De gemeente kan u verzoeken u in te schrijven bij een uitzendbureau.
 • U moet actief werk zoeken in uw gemeente.
 • U moet bereid zijn om maximaal drie uur per dag te reizen indien dit nodig is om werk te krijgen.
 • U moet actief bezig zijn met het verkrijgen en behouden van benodigde kennis en vaardigheden.
 • U moet meewerken aan de ondersteuning die uw gemeente oplegt of aanbiedt die gericht is op de arbeidsinschakeling.
 • Uw kleding, persoonlijke verzorging en gedrag mag het krijgen van werk niet belemmeren.

Voldoet u niet aan deze plichten, dan kan de gemeente de bijstandsuitkering voor minimaal één maand en maximaal drie maanden voor 100% verlagen. De gemeente mag dit niet doen indien u niets valt te verwijten. Er moet rekening worden gehouden met uw persoonlijke omstandigheden. Er is een aantal situaties waarbij de arbeidsverplichtingen zijn vrijgesteld.

Ontheffing van de sollicitatieplicht

In bijzondere omstandigheden kan de gemeente u ontheffing van de sollicitatieplicht verlenen. U kunt een verzoek indienen bij uw gemeente. De gemeente kan u uitnodigen om het verzoek tot ontheffing nader toe te lichten. De ontheffing van de sollicitatieplicht is tijdelijk. De gemeente kan u ook gedeeltelijk vrijstellen van de sollicitatieplicht. Dit houdt in dat u zich aan bepaalde voorwaarden niet hoeft te houden. In de volgende situaties kunt u een verzoek tot ontheffing van de sollicitatieplicht indienen.

 • Alleenstaande ouders met de volledige zorg voor één of meer kinderen tot de leeftijd van vijf jaar. In deze situatie moet u zelf een verzoek indienen bij uw gemeente. De maximale vrijstellingsperiode is vijf jaar, het stopt zodra uw jongste kind vijf jaar oud is. De gemeente kan u wel de verplichting opleggen dat u gedurende deze tijd een opleiding volgt.
 • Heeft u kinderen tussen de vijf en twaalf jaar, dan is het uitgangspunt géén vrijstelling van de sollicitatieplicht. Als u geen gebruik kan maken van kinderopvang, dan zou u recht kunnen hebben op vrijstelling van de sollicitatieplicht voor de bijstand. Er geldt pas een sollicitatieplicht voor de bijstand als er kinderopvang beschikbaar is.
 • Mensen die niet kunnen werken. Dit geldt voor mensen die duurzaam of volledig arbeidsongeschikt zijn.
 • U kunt tijdelijk niet werken omdat u moet zorgen voor een ernstig ziek familielid. Tevens kunt u ontheffing aanvragen indien u zelf ziek bent. Geeft u aan dat u een ernstig ziek familielid moet verzorgen, dan zal de gemeente eerst onderzoeken of u een beroep kunt doen op een hulpvoorziening voor uw zieke familielid, zodat u zelf toch kunt werken.
 • Indien u ouder bent dan 57,5 jaar kan de gemeente besluiten de sollicitatieplicht op te heffen. U bent dan wel verplicht om vrijwilligerswerk te aanvaarden.
 • U volgt een opleiding die leidt tot werk. U moet vooraf een verzoek indienen bij de gemeente voor vrijstelling van de sollicitatieplicht.
 • Indien u in een WSNP-traject zit en de ontheffing van sollicitatieplicht is verleend door de Rechter-Commissaris.
 • Andere dringende redenen voor ontheffing van de sollicitatieplicht zal u vooraf zelf aan de gemeente moeten voorleggen, waarop een schriftelijk besluit van de gemeente volgt.

De gemeente beslist binnen acht weken op uw verzoek voor ontheffing van de sollicitatieplicht in de bijstand. Bent u het niet eens met het besluit van uw gemeente, dat kunt u binnen zes weken in bezwaar. In uw bezwaarschrift geeft u gemotiveerd aan waarom u het niet eens bent met het besluit van de gemeente. De gemeente neemt dan een beslissing op bezwaar naar aanleiding van uw bezwaarschrift. Bent u het vervolgens niet eens met de beslissing op het bezwaar, dan kunt u in beroep bij de rechtbank. Wilt u niet zelf bezwaar maken of beroep instellen, dan kunnen wij u daarmee helpen. Neemt u daarvoor met ons contact op zodra u een beslissing van de gemeente heeft ontvangen over uw verzoek tot vrijstelling sollicitatiepli

uitkering gestopt?

Wilt u niet zelf bezwaar maken of beroep instellen, dan kunnen wij u daarmee helpen. Neemt u daarvoor met ons contact op zodra u een beslissing van de gemeente heeft ontvangen over uw verzoek tot vrijstelling sollicitatieplicht in de bijstand.