Bijstandsuitkering terugbetalen?

uitkering terugbetalen

Moet u uw bijstandsuitkering of WWB terugbetalen??

U heeft voor een periode een bijstandsuitkering van de Gemeente ontvangen en de Gemeente is van mening dat de Gemeente u ten onrechte deze uitkering heeft uitbetaald. De Gemeente vraagt u om de over de voorafgaande maanden ontvangen WWB-uitkering in één keer aan de Gemeente terug te betalen.

U bent het echter niet eens met de reden waarom de Gemeente de uitkering van u terugvordert en u wilt voorkomen dat u aan de Gemeente een aanzienlijk bedrag ‘wegens onterecht ontvangen bijstand’ moet terugbetalen. De redenen van de Gemeente om u uw uitkering te laten terugbetalen, kunnen verschillen. De meest voorkomende redenen zijn ‘vermeend samenwonen’,  ‘niet voldoen aan uw inlichtingenplicht’, ‘extra inkomen van u of van uw partner’ en ‘niet meewerken aan trajecten van de Gemeente’.

De Gemeente heeft niet altijd gelijk en soms wordt er gezocht naar argumenten om uw uitkering stop te zetten en reeds betaalde uitkeringsgelden van u terug te eisen.

Uitkering-gestopt.nl werkt samen met Sociaal Verhaal 

en is gespecialiseerd in het (her) in werking laten stellen

van uw uitkering. Dus bent u het niet eens met uw

situatie omtrent uw uitkering, wij helpen u gratis!

Uitkering-gestopt kan u gratis helpen

Uitkering-gestopt.nl werkt samen met de non-profit vereniging Sociaal Verhaal. Zij controleren voor u – kosteloos – aan de hand van de omstandigheden van uw geval, of er voor u bezwaar kan worden gemaakt tegen het besluit van de gemeente om u uw uitkering terug te laten betalen. Indien de Gemeente ten onrechte heeft geoordeeld dat u uw uitkering moet terugbetalen, dan kunnen wij door middel van gratis rechtshulp voor u bezwaar maken en in dringende gevallen via de Rechtbank een financieel voorschot op uw uitkering van de Gemeente vorderen.  Daarnaast kunnen wij voor u beroep bij de Rechtbank aantekenen tegen een onjuist besluit van de Gemeente tot terugvordering van uw uitkering.

In schrijnende gevallen is het mogelijk dat wij voor u een kwijtscheldingsverzoek bij de Gemeente indienen, waarbij de gemeente afziet van het  invorderen van de ‘teveel aan u betaalde’ bijstand. Dit is mogelijk indien u geen inkomen heeft en ook geen vooruitzicht heeft op een redelijk inkomen om de teveel ontvangen uitkering aan de Gemeente te kunnen terugbetalen.

Ons uitgangspunt is dat wij hierbij geen kosten in rekening brengen voor onze hulp. U heeft het immers al moeilijk genoeg, omdat de gemeente van mening is dat u in het verleden teveel uitkering heeft ontvangen.

Uitkering-gestopt.nl werkt samen met Sociaal Verhaal 

en is gespecialiseerd in het (her) in werking laten stellen

van uw uitkering. Dus bent u het niet eens met uw

situatie omtrent uw uitkering, wij helpen u gratis!