uitkering terugbetalen

Bijstand en verhuizen

Ontvangt u bijstand en wilt u verhuizen naar een andere gemeente? Houd dan wel de juiste werkwijze aan, anders stopt uw bijstand bij verhuizen naar een andere gemeente. U heeft alleen recht op een bijstandsuitkering van de gemeente waar u volgens de gemeentelijke basisadministratie als woonachtig staat ingeschreven. Indien u feitelijk gaat wonen in een andere gemeente dan de gemeente waarvan u een bijstandsuitkering ontvangt, dan wordt uw uitkering stopgezet.  U moet dan opnieuw een uitkering aanvragen in de gemeente waarnaar u bent verhuisd. De nieuwe gemeente heeft vervolgens acht weken de tijd, met een verlengingsmogelijkheid van vier weken, om een beslissing te nemen of u in de nieuwe gemeente recht op bijstand heeft. En gedurende deze periode krijgt u van uw oude en nieuwe gemeente geen uitkering. U kunt dan de huur van uw nieuwe woning niet betalen en uw andere vaste lasten zoals ziektekosten, verzekering en energiekosten blijven onbetaald. Wilt u dus verhuizen met een bijstandsuitkering, zorg dan dat u anticipeert op de financiële gevolgen van de verhuizing naar een andere gemeente.

Bijzondere bijstand verhuiskosten

Als u wilt verhuizen, dan kunt u het beste eerst een aanvraag bijzondere bijstand verhuiskosten indienen bij de huidige gemeente waarvan u bijstand ontvangt. U dient dan wel een goede reden te hebben om te verhuizen naar een andere gemeente. Anders zal de gemeente uw aanvraag bijzondere bijstand voor verhuiskosten zonder meer afwijzen. U heeft immers geen noodzaak om te verhuizen. Wanneer u echter vanwege een bijzondere omstandigheid wilt verhuizen, zoals bijvoorbeeld verbreken van een relatie, echtscheiding, te hoge huur huidige woning of zieke familieleden in de andere gemeente, dan kan het zijn dat de gemeente uw reden voor verhuizing naar een andere gemeente accepteert. Dit wil niet zeggen dat de gemeente u dan gelijk bijzondere bijstand voor verhuiskosten zal toekennen. Dit is mede afhankelijk van een andere factoren. U dient namelijk aan te tonen dat u vanwege uw financiële situatie niet in staat bent om zelf de verhuiskosten te betalen of bij elkaar gespaard te kunnen hebben. Uit uw bankafschriften moet blijken dat uw maandelijkse uitkering, toeslagen en andere inkomsten, zoals kinderbijslag, zijn uitgegeven aan de noodzakelijke kosten van bestaan. Als bijvoorbeeld uit uw bankafschriften blijkt dat u regelmatig geld uitgeeft aan etentjes, luxe-produkten of contante geldopnames, dan kan de Sociale Dienst beslissen dat u geen recht op bijzondere bijstand heeft. U had immers, gelet op uw bestedingspatroon, de verhuiskosten zelf bij elkaar kunnen sparen. Dit is anders als er bijvoorbeeld al een preferente inhouding of beslaglegging op uw uitkering plaatsvindt, waardoor u maandelijks besteedbaar inkomen is gelegen op maximaal 90% van de bijstandsnorm. In die situatie had u geen mogelijkheid om uw verhuiskosten bij elkaar te sparen. U zou dan in aanmerking moeten komen voor bijzondere bijstand voor verhuiskosten. Als de gemeente uw aanvraag bijzondere bijstand toch afwijst, dan kunnen wij u gratis helpen met het instellen van bezwaar tegen de afwijzing bijzondere bijstand door de gemeente en eventueel met beroep bij de rechtbank tegen de beslissing op bezwaar van de gemeente tot afwijzing van uw bijzondere bijstandsaanvraag.

Bijzondere bijstand waarborgsom en huur

Met een toekenning voor bijzondere bijstand verhuiskosten bent u er nog niet. U dient immers bij het huren van een nieuwe woning in de andere gemeente bij aanvang van de huurovereenkomst vooraf een maand huur en een waarborgsom aan uw nieuwe verhuurder te betalen. Uw oude gemeente zal u dit geld niet als bijzondere bijstand willen toekennen. U maakt de meeste kans op bijzondere bijstand voor de waarborgsom en huur nieuwe woning, wanneer u de volgende route aanhoudt; u vraagt met de huurovereenkomst van uw nieuwe woning in de andere gemeente een normale bijstandsuitkering aan. Vervolgens dient u bij uw nieuwe gemeente een aanvraag in voor bijzondere bijstand voor één maand huur en de waarborgsom voor uw nieuwe woning in de vorm van leenbijstand. U moet deze leenbijstand dan aan uw nieuwe gemeente terugbetalen, zodra uw reguliere bijstandsuitkering is toegekend. Dit kan – in theorie – dan achteraf in termijnen. U moet daarom expliciet vragen, zodra u de beschikking van de gemeente heeft ontvangen waarin u bijzondere (leen)bijstand voor één maand huur en waarborgsom nieuwe woning is toegekend. De gemeente zal in haar beslissing tot toekenning leenbijstand waarschijnlijk de voorwaarde opnemen dat u de leenbijstand terugbetaalt aan de gemeente zodra uw reguliere bijstandsuitkering is toegekend. U moet dan binnen twee weken na het terugbetalingsverzoek van de leenbijstand door de gemeente om een betalingsregeling vragen. De eventuele afwijzing van de betalingsregeling door de gemeente is een beslissing in bestuursrechtelijke zin, waartegen u bezwaar kunt maken bij de gemeente. Zolang het bezwaar loopt, kan de gemeente nog niet tot terugvordering overgaan van de door u terug te betalen leenbijstand. Wanneer u niet wijs wordt uit alle brieven die u van de gemeente ontvangt op uw aanvragen bijzondere bijstand verhuiskosten, bijzondere leenbijstand waarborgsom en huur nieuwe woning of afwijzing betalingsregeling terugbetaling leenbijstand, neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij vertellen u welke actie u moet ondernemen naar aanleiding van deze brieven en besluiten van de gemeente over uw aanvragen en afwijzingen bijzondere bijstand.

uitkering gestopt?

Wanneer u niet wijs wordt uit alle brieven die u van de gemeente ontvangt op uw aanvragen bijzondere bijstand verhuiskosten, bijzondere leenbijstand waarborgsom en huur nieuwe woning of afwijzing betalingsregeling terugbetaling leenbijstand, neem dan contact op met Sociaal Verhaal.