bijstand afgewezen

Bijstand en schenking

Ontvangt u bijstand en krijgt u een schenking? Bel dan naar Sociaal Verhaal voor advies. Als u bijvoorbeeld een schenking van uw ouders krijgt, dan kan dit tot gevolg hebben dat uw bijstand wordt stopgezet door de gemeente. In de bijstand geldt namelijk een vermogenstoets. Dit houdt in dat een alleenstaande in de bijstand niet meer dan € 5.920,00 vermogen mag hebben. Voor een gezin in de bijstand met een gezamenlijk huishouden en voor een alleenstaande ouder met bijstand, geldt dat het vermogen niet meer dan € 11.840,00 mag bedragen. Indien u dus een schenking krijgt waardoor uw vermogen boven de vermogensgrens in de bijstand komt te liggen, dan zal de gemeente uw bijstandsuitkering stopzetten. Om stopzetting van uw bijstand bij schenking te voorkomen, zijn er verschillende constructies mogelijk. Neemt u daarvoor met ons contact op, zodat u toch een schenking kunt krijgen terwijl u in de bijstand zit.

Bijstand en schenking ouders

Een schenking van ouders aan een kind in de bijstand, gaat het makkelijkst als de ouders duurzame goederen aan hun kind in de bijstand schenken. Bijvoorbeeld een wasmachine, vloerbedekking, inrichtingskosten of andere noodzakelijke huisraad. De waarde hiervan wordt meestal niet gekort voor de bijstand door de gemeente. De gemeente doet immers in bijzondere gevallen, zelf ook een schenking (gift) hiervoor in de vorm van bijzondere bijstand. Een andere optie is dat de ouders ‘op papier’ een schenking doen aan het kind in de bijstand. De ouder schenkt het kind in de bijstand dan een bedrag met de verplichting aan het kind om het bedrag terug te lenen aan de ouder. Het kind heeft dan de schenking feitelijk niet ontvangen en kan dus niet in de bijstand worden gekort voor deze schenking. Als vermogen voor de bijstand wordt namelijk alleen aangemerkt datgene ‘waarover iemand redelijkerwijze kan beschikken’. Een schenking op papier zonder terugleningsclausule, kan als zodanig door de gemeente aangemerkt worden. Er dient dus een sluitende schenkingsakte door de notaris te worden opgesteld. Wanneer in de schenkingsakte wordt vastgelegd dat de schenking aan het kind pas veel later (AOW-leeftijd ?) of bij overlijden vrijvalt, dan wordt deze ‘schenking op papier’ in het algemeen door de gemeente niet meegerekend als vermogen voor de bijstand.  De Participatiewet geeft de gemeente echter veel beleidsvrijheid om eigen regels te hanteren hoe om te gaan met schenkingen aan kinderen in de bijstand. Vraag daarom altijd eerst bij uw eigen gemeente na wat het beleid is inzake schenkingen door ouders aan kinderen in de bijstand. En of een schenking op papier of een schenking van duurzame goederen, wordt meegeteld voor de bepaling van het vermogen van het kind in de bijstand. U kunt dan hierop anticiperen in de op te stellen schenkingsakte. U dient daarbij altijd in ogenschouw te nemen, dat de gemeente uw uitkering kan stopzetten bij een schenking die als vermogen wordt aangemerkt. De gemeente moet daarover een formele beslissing nemen. Tegen dit besluit tot stopzetting van uw uitkering vanwege een schenking door ouders, kunt u binnen zes weken na dagtekening bezwaar maken bij de gemeente. Sociaal Verhaal helpt u hier gratis mee. Neem daarom direct met ons contact op als u de beslissing van de gemeente over de gevolgen van een schenking door uw ouders voor de bijstand heeft ontvangen.

uitkering gestopt?

Ontvangt u bijstand en krijgt u een schenking? Bel dan naar Sociaal Verhaal voor advies. Als u bijvoorbeeld een schenking van uw ouders krijgt, dan kan dit tot gevolg hebben dat uw bijstand wordt stopgezet door de gemeente.