Bijstandsuitkering afgewezen?

bijstand afgewezen

Is uw bijstandsuitkering of WWB afgewezen?

U heeft een bijstandsuitkering aangevraagd maar deze is door uw gemeente afgewezen.

De reden van afwijzing door de Gemeente van uw aanvraag doet geen afbreuk aan uw (grond)wettelijk recht op een bijstandsuitkering. De Gemeente is in beginsel verplicht om u een minimum inkomen te verschaffen, zodat u in uw levensonderhoud kunt voorzien.

De Gemeente kan verschillende redenen opvoeren om uw aanvraag voor een WWB-uitkering af te wijzen; bijvoorbeeld ‘te hoog eigen vermogen’,  ‘inkomen partner’, ‘eigen neveninkomsten’, ‘niet voldoen aan uw inlichtingenplicht’, ‘geen eigen adres’, ‘niet meewerkent’ enzovoort.

In al deze gevallen staat niet vast dat de Gemeente u met recht de uitkering heeft geweigerd.  De Gemeente heeft niet altijd gelijk en er wordt vaak ‘naar redenen gezocht’ om uw uitkeringsaanvraag af te wijzen.

Uitkering-gestopt.nl werkt samen met Sociaal Verhaal 

en is gespecialiseerd in het (her) in werking laten stellen

van uw uitkering. Dus bent u het niet eens met uw

situatie omtrent uw uitkering, wij helpen u gratis!

Bijstand afgewezen?

Uitkering-gestopt.nl kan u helpen

Uitkering-gestopt.nl werkt samen met de non-profit vereniging Sociaal Verhaal. Zij controleren voor u – kosteloos – aan de hand van de omstandigheden van uw geval, of de Gemeente op juiste gronden uw uitkeringsaanvraag heeft afgewezen. Indien de Gemeente u ten onrechte de uitkering heeft geweigerd, dan kunnen wij door middel van gratis rechtshulp voor u bezwaar maken en in dringende gevallen via de Rechtbank een financieel voorschot op uw uitkering van de Gemeente vorderen. Daarnaast kunnen wij voor u beroep bij de Rechtbank aantekenen tegen een onjuist besluit van de Gemeente tot weigering van uw uitkeringsaanvraag.

Ons uitgangspunt is dat wij hierbij geen kosten in rekening brengen voor onze hulp. U heeft het immers al moeilijk genoeg doordat u geen middelen van bestaan heeft ten gevolge van de weigering van de Gemeente om u een uitkering te verschaffen.

Uitkering-gestopt.nl werkt samen met Sociaal Verhaal 

en is gespecialiseerd in het (her) in werking laten stellen

van uw uitkering. Dus bent u het niet eens met uw

situatie omtrent uw uitkering, wij helpen u gratis!