Aanvraag WIA-uitkering

Bent u al bijna twee jaar ziek en kunt u niet volledig werken ? Dan krijgt u na ongeveer een jaar en acht maanden een brief van het UWV voor een aanvraag WIA-uitkering. Na uw aanvraag WIA-uitkering gaat het UWV eerst kijken wat u en uw werkgever hebben ondernomen om u weer te laten werken. Het UWV kijkt daarbij naar de hele periode van uw ziekte, vanaf de eerste ziektedag tot aan de WIA-aanvraag.

Re-integratie WIA werkgever

Het UWV beoordeelt aan de hand van het re-integratieverslag (RIV) of u en uw werkgever voldoende hebben gedaan om u weer aan het werk te krijgen. Het UWV zal documenten willen inzien zoals het Plan van aanpak en de Probleemanalyse. Als hieruit blijkt dat u en uw werkgever voldoende hebben gedaan, dan gaat het UWV verder met de afhandeling van uw WIA-aanvraag en krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met de verzekeringsarts van het UWV.

Het UWV neemt uw WIA-aanvraag niet in behandeling wanneer u of uw werkgever niet voldoende hebben gedaan voor uw re-integratie. Uw werkgever moet dan uw loon langer doorbetalen, voor maximaal een jaar. Dit is een loonsanctie van het UWV voor uw werkgever. Zodra het UWV besluit tot het opleggen van een loonsanctie aan uw werkgever, dan krijgen u en uw werkgever daar een brief over. Deze brief is een beslissing van het UWV waartegen bezwaar en beroep openstaat. De termijn voor het instellen van bezwaar tegen dit UWV besluit bedraagt zes weken.

Uw werkgever kan de loonsanctie verminderen door de instructies van het UWV te volgen om u alsnog aan het werk te krijgen. Als de werkgever dit doet, dan kan het UWV toestemming aan uw werkgever geven om de verplichte loondoorbetaling te stoppen. De loonsanctie wordt dan lager en vervolgens neemt het UWV uw WIA-aanvraag in behandeling.

Als het re-integratieverslag van uw werkgever niet compleet is, dan krijgt uw werkgever een termijn van het UWV om de ontbrekende stukken aan te leveren. Indien uw werkgever onvoldoende informatie aanlevert, dan volgt er ook een loonsanctie en moet uw werkgever langer loon doorbetalen, tot maximaal een jaar. Wanneer uw werkgever alle benodigde stukken heeft aangeleverd om uw aanvraag WIA-uitkering te beoordelen, neemt het UWV uw WIA-aanvraag in behandeling.

WIA uitkering bij geen werkgever

Wanneer u geen werkgever heeft op het moment dat u ziek werd of ging u ziek uit dienst, dan heeft het UWV al eerder met u zelf stappen ondernomen om u aan het werk te krijgen. Na uw aanvraag voor een WIA-uitkering krijgt u gelijk een uitnodiging voor een gesprek met een verzekeringsarts van het UWV. Naar aanleiding van de beoordeling van de UWV verzekeringsarts kan al een beslissing van het UWV op uw WIA-uitkering volgen. Meestal is er echter nog onderzoek van een arbeidsdeskundige van het UWV nodig om uw percentage van arbeidsongeschiktheid te bepalen. Na het oordeel van de arbeidsdeskundige van het UWV over uw verdiencapaciteit en maatmanloon, volgt veelal een definitieve beslissing van het UWV over uw WIA- aanvraag. Tegen deze beslissing van het UWV kunt u bezwaar en nadien beroep bij de rechtbank (beslissing op bezwaar UWV) instellen. De termijn hiervoor bedraagt zes weken na de datum van het besluit van het UWV.

Onderzoek verzekeringsarts WIA

Na uw WIA-aanvraag zult u een onderzoek van een verzekeringsarts van het UWV krijgen. De UWV verzekeringsarts onderzoekt uw lichamelijke en psychische klachten. Hij beoordeelt aan de hand van uw medische beperkingen wat u wel en wat u niet kunt doen. De UWV arts bekijkt eveneens of uw klachten tijdelijk of blijvend zijn. De UWV arts zal u vragen stellen over uw hobby’s en dagelijkse bezigheden. Zo nodig doet de verzekeringsarts een lichamelijk onderzoek. Wanneer de UWV arts wil overleggen met uw huisarts of medisch specialist, dan moet hij u eerst toestemming vragen. Hetgeen de UWV arts met uw huisarts en medisch specialist heeft besproken, mag hij alleen met u bespreken. Het is verstandig om de UWV arts om een gespreksverslag te vragen. U mag tevens het volledige dossier van de UWV verzekeringsarts over u zelf inzien. Indien u aandringt bij de UWV arts, mag u het gesprek met de arts opnemen. U moet hiervoor wel toestemming hebben gekregen van de UWV verzekeringsarts. Anders mag u het gesprek met de arts niet opnemen.

Bent u het niet eens met de beslissing? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal

ziektewet afgewezen stopgezet

Onderzoek arbeidsdeskundige UWV

Wanneer de UWV verzekeringsarts van mening is dat u (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt bent, dan krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met de arbeidsdeskundige van het UWV. U kunt iemand meenemen naar dit gesprek. De arbeidsdeskundige zal na de bevindingen van de verzekeringsarts beoordelen wat voor werk u kunt doen. De arbeidsdeskundige kijkt naar uw opleiding, uw werkervaring en uw medische beperkingen volgens de UWV arts. De arbeidsdeskundige stelt een rapport op waarin staat wat uw mogelijkheden zijn om te werken, welk werk voor u geschikt is en hoeveel u met dat werk zou kunnen verdienen. De arbeidsdeskundige zoekt drie soorten werk waarvoor u geschikt bent en wat u met deze drie banen kunt verdienen. Het middelste loon van deze drie banen wordt vervolgens vergeleken met het salaris dat u verdiende voordat u ziek werd. Dit verschil bepaalt uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Als hieruit blijkt dat u minder dan 65% of minder van uw oude loon kunt verdienen, dan krijgt u een WIA-uitkering. Wanneer u arbeidsongeschiktheidspercentage minder dan 35% is, dan heeft u geen recht op een WIA-uitkering. Het arbeidsongeschiktheidspercentage bepaalt alleen wat u niet meer kunt verdienen met werk. Het percentage zegt niets over de ernst van uw ziekte. Het rapport van het gesprek van de arbeidsdeskundige stuurt het UWV per post aan u op. Tegen het rapport van de arbeidsdeskundige kunt u geen bezwaarschrift indienen bij het UWV.

Beslissing WIA aanvraag UWV

Indien het UWV uw WIA aanvraag in behandeling heeft genomen, dan krijgt u binnen acht weken uw beslissing WIA aanvraag van het UWV thuis gestuurd. Dit duurt acht weken omdat het UWV het re-integratieverslag moet beoordelen en er onderzoeken zijn van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Als het UWV meer tijd nodig heeft om te beslissen, dan krijgt u binnen deze acht weken daarover een brief. In de beslissingsbrief WIA-uitkering van het UWV staat of u een WIA-uitkering krijgt, welke soort WIA-uitkering u krijgt, hoe hoog uw WIA-uitkering is, met ingang van welke datum u de uitkering ontvangt, de berekening van uw uitkering en de redenen van de beslissing van het UWV over uw WIA-aanvraag.

Als u het niet eens bent met de beslissing van het UWV, neemt u dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij kunnen met u bespreken of bezwaar instellen tegen de WIA beslissing van het UWV zinvol is. Sociaal Verhaal kan u zo mogelijk voorzien van een gratis advocaat voor instellen bezwaar tegen het UWV. Indien u tot de doelgroep van Sociaal Verhaal behoort, is de rechtsbijstand kosteloos.